FRÉTT ÞJÓÐHAGSREIKNINGAR 10. OKTÓBER 2017

Ráðstöfunartekjur heimilageirans jukust árið 2016 um 10,2% frá fyrra ári. Ráðstöfunartekjur á mann jukust um 8,7% milli ára og kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann jókst um 6,9%.

Ráðstöfunartekjur heimilanna má skilgreina sem samtölu launatekna, eignatekna, tilfærslutekna og reiknaðs rekstrarafgangs einstaklingsfyrirtækja en að frádregnum eigna- og tilfærsluútgjöldum.

Heildartekjur heimilageirans árið 2016 jukust um 11,1% frá fyrra ári. Þar af jukust heildarlaunatekjur um 11,6%, eignatekjur um 16,8% og rekstrarafgangur einstaklingsfyrirtækja um 10,4%. Heildartilfærslutekjur jukust um 7,4% milli ára.

Heildareigna- og tilfærsluútgjöld jukust um 12,4% milli ára, þar af jukust eignaútgjöld um 5,9% og tilfærsluútgjöld um 13,3%.

Samhliða birtingu talna fyrir árið 2016 hafa niðurstöður fyrri ára verið endurskoðaðar að hluta. Tölur um rekstarafgang af rekstri íbúðahúsnæðis hafa verið endurskoðaðar fyrir árið 2015, með hliðsjón af áður birtum tölum yfir reiknaða húsaleigu í einkaneyslunni. Útreikningar á náms- og rannsóknarstyrkjum yfir tímabilið 2012-2015 hafa verið leiðréttir en áhrif á heildarniðurstöður eru óveruleg. Auk ofangreindra breytinga er notast við endurskoðaðar tölur um nettólaun frá útlöndum yfir tímabilið 2013-2015.

Þær tölur sem hér eru birtar eru að mestu byggðar á skattframtölum einstaklinga, en leitast er við að laga þær sem best að uppgjöri þjóðhagsreikninga þar sem við á. Má þar nefna að hagnaður af reiknaðri eigin leigu íbúðarhúsnæðis er hér tekjufærður þótt hann komi ekki fram í framtali. Söluhagnaði (þ.e. hagnaði af sölu hlutabréfa og almennum söluhagnaði) er einnig sleppt í uppgjörinu, með hliðsjón af tekjuhugtakinu í þjóðhagsreikningum. Tekjuhugtakið nær hér til þeirra tekna sem unnt er að ráðstafa án þess að gengið sé á efnahaginn. Er þá átt við efnahag í byrjun viðkomandi tímabils áður en hann tekur breytingum vegna fjármagnstilfærslna, söluhagnaðar eða -taps (e. capital gain/losses).

Nánari lýsingu á einstökum þáttum ráðstöfunartekna heimilanna er að finna í Hagtíðindum frá 16. apríl 2007. 

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang thjodhagsreikningar@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.