Hagstofa Íslands hefur gefið út Hagtíðindi þar sem birtar eru niðurstöður í gistináttatalningu fyrir allar tegundir gististaða árið 2012.

Heildarfjöldi seldra gistinátta var rúmar 3,7 milljónir sem er aukning um 15,1% frá árinu 2011. Gistinætur erlendra ríkisborgara voru 77% af heildarfjölda gistinátta sem er 18% aukning frá árinu 2011. Gistinóttum Íslendinga fjölgaði um 6% milli ára.

Eins og undanfarin ár gistu Þjóðverjar hér flestar nætur, þá Bretar og svo Bandaríkjamenn. Gistinóttum Kínverja fjölgaði hlutfallslega mest í samanburði við árið 2011 eða  um 72%.

Flestar gistinætur voru á hótelum og gistiheimilum eða 72%, á tjaldsvæðum um 14% og 14% á öðrum tegundum gististaða. Gistinóttum fjölgaði á öllum tegundum gististaða nema svefnpokagististöðum og í skálum í óbyggðum. Þá fjölgaði gistinóttum á öllum landsvæðum, hlutfallslega mest á höfuðborgarsvæðinu, Austurlandi og Vestfjörðum.

Rannsókn Hagstofunnar tekur til allrar seldrar gistiþjónustu að undanskildum orlofshúsum félagasamtaka, stéttar- og starfsmannafélaga. Gistináttatalning Hagstofunnar er þýðisrannsókn og árið 2012 var leitað eftir upplýsingum frá 872 gististöðum. Rannsóknin nær til allra gististaða og ekki er tekið tillit til þess hvort viðkomandi staður hafi gistileyfi. Erfitt getur verið að finna alla þá aðila sem veita gistiþjónustu, sérstaklega þegar viðkomandi staðir eru ekki með tilskilin leyfi. Heimtur voru almennt góðar hjá stærri gististöðum en lakari hjá smærri aðilum. Yfirleitt liggja fyrir góðar upplýsingar um gistirými sem nýtast til áætlunar á gistinóttum hjá þeim stöðum sem ekki hafa skilað gögnum. Það er mat Hagstofunnar að þeir gististaðir sem gætu vantað í útgefnar tölur séu smáir heimagististaðir sem leigja út fá herbergi óreglulega yfir árið. Vægi þessara staða er lítið og hafa þeir óveruleg áhrif á heildarniðurstöður fyrir árið 2012.

Gistiskýrslur 2012 - Hagtíðindi

Talnaefni